Rev. John Peter

Rev. H. S. Karunakara

Rev. Dr. J Charles Devadas

Rev. J. A. Victor Joshua

Rt. Rev. W. V. Karl
1915 - 2019

Rev. Nirmala Vasanthakumar
1949 - 2019