Bangalore City Area Chairperson: Rev. Paul Dhinakaran

Pastorates Presbyter-in-charge Presbyter Asst. / Assoc - Deacon
Hudson Memorial Church Rev. Alfred Sudarshan
Grace Church Rev. M. B. Kotian
Shaffer Memorial Church Rev. Praveen P
Rice Memorial Church Rev. Noah Vasanthakumar
St Luke's Church Rev. Satish Timothy Paul
St Matthew's Church Rev. G. S. Shalini
Eaton Memorial Church Rev. Wilson Dassan
St Thomas Church Rev. Salome Joshua
CSI Shanthi Church Rev. E. George Jayaprabhu
Bethany, Channapatna Rev. P.V.G. Kumar
St Thomas, Ramanagaram Rev. P.V.G. Kumar
Chrishtha Kirana Devalaya, K'pura & H'halli Rev. Victor Prabhakar
Emmanuel Church Rev. Alwyn Herbet
Yesukrupalaya Rev. Moses Prabhakar
St Peter's Telugu Rev. Isaac Prasanakumar
Christhakrupalaya Rev. D. Manohar Chandraprasad
Christhu Alayam Rev. Gnanaselvi Jebakumar
Platt Memorial Church Rev. Alwyn Herbet
Sawday Memorial Church Rev. Ruth Rekha
Shantha Oliver Church Rev. Ruth Rekha
Shalom Church, Kengeri Rev. Hemalatha John
CSI Covenent, Koramangala Rev. Prem Mithra
Zion Church, Agraharam Rev. Selvi Dassan