Bangalore City Area Chairperson: Rev. Alfred Sudharashan

Pastorates Presbyter-in-charge Presbyter Asst. / Assoc - Deacon
Hudson Memorial Rev. Solomon Thomas Rev. Sujeeth Kumar
Grace Rev. M B Kotian
Shaffer Memorial Rev. Praveen P
Rice Memorial Rev. Alfred Sudarshan
St Luke's Rev. Wilson Dassan
St Matthew's Rev. G Shalini
Eaton Memorial Rev. Silvan Chandrakumar
St Thomas Rev. Gnanaselvi Jebakumar
CSI Shanthi Rev. George Jayaprabhu
Bethany, Channapatna Rev. George Jayaprabhu Rev. Shilpa Vinay
St Thomas, Ramanagaram Rev. George Jayaprabhu Rev. Shilpa Vinay
Chrishtha Kirana Devalaya, K'pura & H'halli Rev. Victor Prabhakar
Emmanuel Rev. Alwyn Herbet
Yesukrupalaya Rev. Moses Prabhakar
St Peter's Telugu Rev. Satyanandam Paul
Christhakrupalaya Rev. Manohar Chandraprasad
Christhu Alayam Rev. Paul Dhanasegaran Rev. Immanuel Nehemiah
Platt Memorial Rev. Mary Shalini
Sawday Memorial Rev. Ruth Rekha
Shantha Oliver Rev. Ruth Rekha
Shalom Church, Kengeri Rev. P V G Kumar
CSI Covenent, Koramangala Rev. Prem Mithra
Agraharam Rev. Selvi Dassan